ေသြးထြက္ေအာင္မွန္တဲ့ ျမန္မာ့ နိမိတ္တေဘာင္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွင့္ ယေန႔ျမန္မာ

462

ကုန္း ေဘာင္ေခတ္ကတည္းက ေပၚခဲ့တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ တေဘာင္တစ္ခုရဲ့ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္

(၁) ဟသၤာမင္း အင္းကို ဆင္း မည္ ။

( ၂ ) ထိုဟသၤာ ကို မုဆိုး ေလးနဲ႔ခြင္းမည္။

( ၃ ) မုဆိုး ကို ထီးရိုးရိုက္လိမ့္မည္ ။

(၄) ထီးရိုး ကို မိုးႀကိဳးပစ္လိမ့္မည္။

(၅) သံခေမာက္ေဆာင္း ေလးေယာက္ ေပၚလိမ့္မည္။

(၆) ဧရာဝတီ ခမ္းလိမ့္မည္။

(၇) လက္ပံ လည္း ရွားလိမ့္မည္။

(၈) ၾကက္မတြန္ လို႔ မိုးလင္းမည္ ။

(၉) ဗုဒၶရာဇာကိန္းနဲ႔အညီ နန္းသိမ္းလိမ့္

(၁၀) ဗုဒၶရာဇာသာသနာျပဳ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ႀကီး စည္ကားသာယာ ဝေျပာလိမ့္မည္။

အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

(၁) ဟသၤာမင္း အင္းကို ဆင္း မည္ ။ ဟံသာဝတီမြန္ တို႔ အင္းဝ ကို သိမ္းပိုက္ လိမ့္မည္။ ဟသၤာမွာ ဟံသာဝတီမြန္တို႔၏ အမွတ္အသားျဖစ္ၿပီး အင္းဆိုသည္မွာ အင္းဝကို ဆိုလိုသည္။ အင္းတို႔၏ အဝမွာ ရွိလို႔ အင္းဝ (InWa)၊ ျမစ္တို႔အင္းတို႔ ၏ ဆုံရာအဝမွာရွိလို႔ အဝ ( AVA )၊ အင္းကိုး အင္းအလယ္မွာ ရွိလို႔ အင္းနဝ(Innwa) စ သျဖင့္ ေခၚဆိုခဲ့ၾက ပါ သည္ ။

(၂)ထိုဟသၤာကို မုဆိုး ေလး နဲ႔ခြင္း မည္ ။ ထိုဟံသာဝတီ အင္အားစု ကို မုဆိုးဘို (ေရႊဘို)အင္အားစုက အနိုင္ယူလိမ့္မည္။ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို အခ်ိဳ႕က မုဆိုးမင္းဆက္ဟုလည္း ေခၚၾက သည္ ။

(၃)မုဆိုးကို ထီးရိုးရိုက္ လိမ့္မည္ ။ ထိုကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ေခၚ မုဆိုးမင္းဆက္ကို စေနနံတိုင္းတပါးမင္းက အနိုင္ယူ ျဖဳတ္ခ်လိမ့္မည္။

(၄)ထီးရိုးကို မိုးႀကိဳးပစ္ လိမ့္မည္ ။ စေနနံတိုင္းတပါးမင္းအစိုးရကို ၾကာသပေတးနံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ၾကာသာပေတးနံ အဖြဲ႕အစည္း တို႔က ျဖဳတ္ခ်ဖယ္ရွားၿပီး လြတ္လပ္ေရး အရယူေပးလိမ့္မည္။ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ဖတပလ၊ ဖဆပလ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း.. အားလုံးဟာ ၾကာသာပေတးနံမ်ားသာ ျဖစ္သည္ ကို အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ရလိမ့္မည္။

(၅)သံခေမာက္ေဆာင္း ေလးေယာက္ ေပၚလိမ့္ မည္ ။ တပ္မေတာ္ မွာ အျမင့္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားထဲမွ ေလးေယာက္မွာ နိုင္ငံ၏အျမင့္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာ င္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ..

(၆) ဧရာဝတီ ခမ္းလိမ့္မည္။ ယခုပင္ ေႏြရာသီ ဆို ဧရာဝတီ မွာ ေမာ္ေတာ္၊ သေဘၤာေတြ ဝါးလုံးေထာက္ စမ္းၿပီးသြားေနရၿပီ။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ကေတာ့ သြားၿပီ..

(၇) လက္ပံလည္း ရွား လိမ့္မည္ ။ တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ယခု အေတာအတြင္း တ႐ုတ္ နဲ႔ ကမၻာ့ေဈးကြက္ က ကၽြန္းသစ္ထက္ေတာင္ႀကိဳက္လို႔ အမ်ားဆုံးခိုးထုတ္ခံေနရေသာ တမလန္းသစ္ မွာ လက္ပံမ်ိဳးႏြယ္ ဟု သိရ သည္ ။

(၈) ၾကက္မတြန္လို႔ မိုးလင္းမည္။အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ က ျမန္မာျပည္ ကို ျပည္သူ႔ အာဏာပိုင္စိုးေသာ ဒီမိုကေရစီအလင္းေခတ္သို႔ ေရာက္ေစလိမ့္မည္။

(၉) ဗုဒၶရာဇာကိန္းနဲ႔အညီ နန္းသိမ္းလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္..ထို အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ကို ေစာင့္ေရွာက္အေလးထားေသာ မင္းအစိုးရ တက္လာၿပီး သာသနာေတာ္ ကို ျပန္လည္ထြန္းလင္းေစ လိမ့္မည္ ။ (ဗုဒၶရာဇာ= ဗုဒၶသာသနာျပဳမင္း)

(၁၀)ဗုဒၶရာဇာ သာသနာျပဳ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ႀကီး စည္ကားသာယာ ဝေျပာလိမ့္မည္ ။ ဒါကေတာ့ ျဖစ္မလာေသးလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရေပအုံးမည္ ။

ေဒါက္တာအရွင္လကၡဏသာရ