ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ မေနာမယေဟာစာတမ္း

314

မိတ္ေဆြတို႔ ခ်ိန္ဆနိုင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူနိုင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ