လူတစ္သိန္္းကိုေကၽြးရတာနဲ႔ ညီမၽွသည္႔ ကုသိုိလ္ရတဲ့ ဘုရားရွိခိုးနည္း

518

ဘုရားရွိိခိုးနည္း

တစ္ႀကိမ္ဘုရားရွိိခိုးလို့ရွိရင္္ လူတစ္သိန္းေကၽြးရတာနဲ႔ ညီမၽွတဲ့ ကုသိုိလ္ရတဲ့ ဘုရားရွိခိုးနည္းရွိတယ္။

ဘယ္လို ဘုရားရွိိခိုးမလဲဆိုေတာ့….

မျမဲေသာ ဤခႏၶာကိုိယ္ကို ကိေလသာ အပူခပ္သိမ္းမွ ကင္းၿငိမ္းေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုရား တရား သံဃာအား လွူဒါန္းပါ၏ ဘုရား…(တစ္ႀကိမ္ ရွိခိုးလိုက္)၊

ဆင္းရဲေသာ ဤခႏၶာကိုယ္ကို ကိေလသာ အပူခပ္သိမ္းမွ ကင္းၿငိမ္းေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုရား တရား သံဃာအား လွူဒါန္းပါ၏ဘုရား…(တစ္ႀကိိမ္ ရွိခိုးလိုက္)၊

အစိုးမရေသာ ဤခႏၶာကိုယ္ကို ကိေလသာ အပူခပ္သိမ္းမွ ကင္းၿငိမ္းေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုရား တရား သံဃာအားလွူဒါန္းပါ၏ဘုရား…(တစ္ႀကိိမ္ ရွိခိုးလိုက္)။

ဤသို့အားျဖင့္ ရတနာသုံးပါးကိုသုံးႀကိမ္သုံးခါ ရွိိခိုးပူေဇာ္ပါ။

အင္မတန္ အက်ိဳးမ်ားတဲ့ဘုရားရွိိခိုးနည္းပါ။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့…….မျမဲေသာ မိိမိခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို မျမဲတဲ့အေၾကာင္း ပြားတာက ဝိပႆနာပါ။

(မျမဲျခင္း၊ဆင္းရဲျခင္း၊အစိုးမရျခင္း)

ကိိေလသာမရွိတဲ့ ဘုရား ၊ ကိေလသာကင္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ တရား ၊ ကိေလသာကင္းၿပီးတဲ့ သံဃာေတြကို အာ႐ုံျပဳတာက သမထပါ။

လွူဒါန္းပါ၏ ဆိုတာက ဒါနပါ။ဒါနေရာ သမထေရာ ဝိပႆနာေရာကုသိုလ္ အကုန္ပါသြားတဲ့ ဘုရားရွိခိုးနည္းပါ။

(မဟာေဗာဓိၿမိဳိင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)