၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္ အစ၊အဆံုး

2371

(18)ႀကိမ္ေျမာက္
သိန္း ၁၀၀၀၀ဆုႀကီး
ဎ ၉၉၃၈၄၀

(18)ႀကိမ္ေျမာက္
သိန္း ၅၀၀၀ သ ၇၇၈၁၉၂ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀၀ ဋ ၆၈၃၂၁၂ မိုးယံ
(18)ႀကိမ္ေျမာက္

သိန္း ၃၀၀၀ ပ ၂၁၃၄၈၀ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀၀ ယ ၈၆၉၁၈၂ မိုးယံ
(18)ႀကိမ္ေျမာက္
သိန္း ၁၀၀၀ ကဆ ၄၆၈၇၈၂ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀၀ ထ ၄၂၃၇၈၃ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀၀ ခ ၆၅၂၉၀၁ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀၀ သ ၉၆၅၃၉၁
သိန္း ၁၀၀၀ ဗ ၅၇၀၂၉၃ မိုးယံ

(18)ႀကိမ္ေျမာက္
သိန္း ၅၀၀ ဒ ၅၁၅၉၅၈ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ဍ ၈၃၀၅၁၁
သိန္း ၅၀၀ ကင ၄၁၁၁၁၆ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ က ၃၆၃၂၃၇ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ကဈ ၃၀၁၂၃၉ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ လ ၁၃၆၀၆၁ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ကစ ၈၉၅၈၁၇ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ စ ၉၈၅၃၂၉ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ကခ ၉၁၄၆၂၁ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ဂ ၉၃၇၃၈၉
သိန္း ၅၀၀ ဈ ၃၉၁၃၅၃

(18)ႀကိမ္ေျမာက္
သိန္း ၃၀၀ ကဆ ၄၆၂၄၇၄ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ ယ ၇၃၈၃၁၄
သိန္း ၃၀၀ ကဃ ၄၂၃၅၆၁ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ ဗ ၂၇၉၄၃၅
သိန္း ၃၀၀ ဎ ၉၆၈၃၇၆
သိန္း ၃၀၀ လ ၈၆၀၁၁၇
သိန္း ၃၀၀ ဓ ၁၂၂၄၈၂ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ ဈ ၄၁၀၇၀၃ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ န ၈၂၉၂၆၂
သိန္း ၃၀၀ ရ ၇၄၀၂၂၉
သိန္း ၃၀၀ ထ ၃၅၈၀၇၃

(18)ႀကိမ္ေျမာက္
သိန္း ၁၀၀ ပ ၃၆၂၂၆၆
သိန္း ၁၀၀ ယ ၄၃၂၆၂၇
သိန္း ၁၀၀ မ ၈၂၃၀၄၅ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ည ၁၉၃၃၄၈
သိန္း ၁၀၀ ဇ ၉၄၉၄၁၈
သိန္း ၁၀၀ ည ၁၉၃၃၄၈
သိန္း ၁၀၀ ဇ ၉၄၉၄၁၈
သိန္း ၁၀၀ ကဌ ၅၇၄၃၁၂
သိန္း ၁၀၀ ကဆ ၁၅၈၀၆၇ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ကည ၅၇၅၆၂၈
သိန္း ၁၀၀ ဍ ၅၁၇၆၀၆ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ဗ ၄၇၀၅၃၁
သိန္း ၁၀၀ ကဍ ၁၀၉၈၄၇ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ဈ ၇၉၈၃၀၄ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ပ ၈၂၃၁၁၅
သိန္း ၁၀၀ ကခ ၈၄၉၂၄၀ မိုးယံ

(18)ႀကိမ္ေျမာက္
သိန္း ၅၀ စ ၅၂၆၆၃၆ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ ဒ ၅၉၅၇၈၅
သိန္း ၅၀ ကဈ ၆၉၀၉၇၆ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ အ ၁၈၆၅၅၁
သိန္း ၅၀ ခ ၁၈၇၆၂၈ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ ခ ၁၀၃၁၃၃ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ ဇ ၆၅၁၆၀၄ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ ကဍ ၂၃၁၅၈၆ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ ကစ ၉၅၅၇၆၇
သိန္း ၅၀ ဈ ၆၇၆၃၉၁ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ ဖ ၉၁၁၄၆၆ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ ဖ ၅၅၃၉၄၂ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ ကခ ၈၀၀၁၆၆ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ က ၇၈၅၆၈၅ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ စ ၇၀၇၃၃၉

(18)ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၃ သိန္းဆုမ်ား
ဈ ၇၆၀၆၁
ကစ ၇၆၅၀၄
ကဆ ၆၂၄၄၀
ဂ ၃၈၁၄၈
ရ ၈၇၇၀၁
ဓ ၆၀၆၅၂
ဟ ၅၀၆၂၂
ဈ ၅၈၇၈၉
ကက ၇၀၄၅၄
ဏ ၁၆၇၆၂

(18)ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၁ သိန္းဆုမ်ား
ဍ ၁၀၆
ဂ ၄၄၃
ဓ ၉၂၀
ကစ ၂၃၄
ကဈ ၄၉၀
ကဌ ၆၄၃
ကဈ ၇၆၇
မ ၉၄၅
ရ ၉၆၁
န ၁၃၆
ဖ ၂၅၉
ခ ၉၁၇
ဝ ၈၄၁

အျခားဆုမဲ မ်ားအား ဒီေနရာတြင္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းေပးပါမည္။ Shareယူထားၿပီး ထီေပါက္စဥ္တုိက္ပါရန္။