မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ အတြက္ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခု.. (ဗြီဒီယိုဖိုင္)

3129

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခု

GIS Geographic Information System အတြက္ ေကာင္းကင္ဓါတ္ပံု Areal Photo မ်ားစတင္ရိုက္ကူး။

ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသပညာ တကၠသုိလ္ ၊ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္သုေတသနဌာန မွ ရိုက္ကူးေပးတာပါ။

ပ်ံသန္းရိုက္ကူးေရးေဆာက္ရြက္မည့္ေလယာဥ္ အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ-

(က) အလုိအေလ်ွာက္ စနစ္ျဖင့္ ပစ္စင္ အသုံးျပဳ ပ်ံတက္္ျပီး ေလထီးႏွင့္ဆင္းသက္သည့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ (၂) စီး၊ (တႀကိမ္ ပ်ံသန္းႏုိင္ခ်ိန္ တစ္နာရီခြဲ)

(ခ) ေဒါင္လုိက္အတက္အဆင္းျပဳ ႏုိင္သည့္ေမာင္းသူမဲ့ေလယဥ္ Vtol- (၁) စီး၊

(ဂ) Multicopter Drone (၂) စီး၊

စုစုေပါင္း (၅)စီးပါ

ေနရာအေနအထားေပၚ မူတည္ၿပီး တျပဳိင္နက္ ႏွစ္စီး ပ်ံမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္ကင္ဓာတ္ပံုမွ ေျမပံု ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ Asia Air Survey ကုမၸဏီမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာပါ။

GISဆိုတာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္းေရး ကြန္ယက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ားအတြက္အနိမ့္အျမင့္ Topographic information၊ ေရျဖန္႔ျဖဴးေရးပိုက္လိုင္းမ်ား၊

ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ား၊ အမႈိက္သိမ္းဆည္းရန္ေနရာမ်ား၊ အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး ရလာမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္အခေကာက္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

Credit: Ye Lwin