(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္း ၁ ေသာင္း ေအာင္ဘာေလသိန္းထီ တိုက္ရန္

7414

(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ (၅၀၀) တန္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ (တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ)

(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ (၅၀၀) တန္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲတြင္ အထူးဆုႀကီးစနစ္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း (၁)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္ (၂)ဆု၊ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္ (၃)ဆု၊

က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ (၅)ဆုႏွင့္ ဆု တစ္ဆုခ်င္းစနစ္မွ က်ပ္သိန္း ငါးရာ၊ က်ပ္သိန္း သုံးရာ၊ က်ပ္သိန္း ငါးဆယ္၊ က်ပ္သိန္း သုံးဆယ္၊ က်ပ္ ဆယ္သိန္းႏွင့္ ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာဆုမဲမ်ားျဖစ္သည့္ က်ပ္ သုံးသိန္း၊ က်ပ္ ႏွစ္သိန္း၊ က်ပ္ တစ္သိန္း၊ က်ပ္ ငါးေသာင္း ဆုမဲမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကဲ ထီတိုက္လို ့ရျပီေနာ္ 😀 ( 1 – 10 – 2018 )
( ၁၉ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီဖြင္႔ပြဲ

🍀 က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ဆုႀကီး
ကဌ ၂၆၉၄၄၈

🍀 က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ဆုႀကီးမ်ား
ကဂ ၅၆၀၁၆၈
ဆ ၆၉၁၉၃၀

🍀 က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ဆုႀကီးမ်ား
သ ၆၈၆၁၈၉
အ ၉၁၆၆၇၇
ကဂ ၂၀၃၁၃၀

🍀 က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ဆုႀကီးမ်ား
ခ ၆၂၈၇၅၀
ဖ ၆၂၅၂၄၀
ကဎ ၅၄၅၃၉၄
ဏ ၉၆၆၉၀၉
ဖ ၁၁၇၁၀၉

🍀 ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား
( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )
ဍ ၂၁၃၈၆
ဠ ၅၄၃၆၂
ဟ ၁၀၉၅၁
ည ၂၅၀၂၁
ဏ ၇၉၇၆၅
အ ၂၁၈၂၆
ဇ ၆၃၂၃၂
ဆ ၇၈၁၇၂
ဏ ၈၀၆၂၈
ကစ် ၇၅၂၅၈

🍀 ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား
( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )
ကဋ ၃၆၃၀
ကက ၁၀၆၂
စ် ၅၇၇၃
ကဍ ၁၉၉၇
မ ၆၄၂၈
ကဃ ၆၅၅၀
င ၄၉၇၁
ကင ၇၉၉၆
ကက ၄၀၇၄
ကင ၈၇၄၁

🍀 ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား
( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )
ဖ ၉၁၉
ဃ ၅၆၉
ပ ၄၅၅
ယ ၄၈၆
ဌ ၂၄၁
ဘ ၈၆၈
သ ၅၆၃
ကည ၇၇၆
ဋ ၁၆၄
ကဇ ၁၈၂
ည ၂၉၈
ကက ၅၁၄
စ် ၈၃၄

🍀 ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား
( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )
ကစ် ၃၀
ကင ၉၂
ဓ ၃၉
မ ၂၇
ယ ၉၇
ဝ ၈၈
အ ၆၉
ကဃ ၅၂
ဖ ၇၂
ဘ ၆၈
ကဂ ၄၈

(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ (၅၀၀) တန္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ မျပီးေသးပါ.. ဆက္လက္တင္ေပးပါမယ္။ ရွဲထားပါ အစ အဆံုးတင္ေပးပါမယ္။

Credit: Evelen Live