( ၂၁ ) ၾကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ (ရွဲထားေနာ္)!

7011

(21) ႀကိမ္​​ေျမာက္​ထီ​ေပါက္​စဥ္​ (စ/ဆံုး)

သိန္း ၁၀၀၀၀ ဎ ၃၉၃၀၂၀

သိန္း ၅၀၀၀ ကဂ ၅၈၈၂၉၀ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀၀ ဒ ၇၅၂၅၈၀

သိန္း ၃၀၀၀ ကဋ ၈၄၅၀၂၂ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀၀ ဓ ၄၆၃၀၃၃ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀၀ ကဆ ၈၀၀၉၆၆

သိန္း ၁၀၀၀ ရ ၅၉၄၈၁၇
သိန္း ၁၀၀၀ သ ၉၉၅၃၂၉ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀၀ ဖ ၇၇၈၈၆၅
သိန္း ၁၀၀၀ ကထ ၂၃၃၀၇၇ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀၀ ထ ၅၁၇၇၀၆ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ဠ ၂၄၀၆၉၈ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ယ ၅၆၅၄၅၅ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ မ ၂၂၄၇၃၀
သိန္း ၅၀၀ ကင ၁၁၅၈၁၈ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ကဍ ၇၃၆၃၉၉
သိန္း ၅၀၀ ဈ ၁၃၀၆၂၂ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ဖ ၂၆၂၀၆၈
သိန္း ၅၀၀ ဘ ၃၃၄၃၉၁
သိန္း ၅၀၀ ဝ ၈၃၆၆၉၉
သိန္း ၅၀၀ ဘ ၇၃၉၂၄၈
သိန္း ၅၀၀ ကခ ၄၆၈၃၈၅ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ င ၅၃၂၂၄၃
သိန္း ၅၀၀ ဏ ၇၀၇၉၈၃

သိန္း ၃၀၀ ကဏ ၁၂၆၄၅၇ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ ဍ ၂၈၆၄၇၂
သိန္း ၃၀၀ ည ၆၆၆၈၂၆
သိန္း ၃၀၀ ဝ ၂၆၁၃၉၇ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ ဌ ၁၃၈၁၄၃
သိန္း ၃၀၀ ဠ ၃၃၅၃၁၉
သိန္း ၃၀၀ လ ၇၇၂၇၃၁
သိန္း ၃၀၀ လ ၆၁၀၀၀၂ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ သ ၅၂၅၄၅၀ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ ယ ၂၆၄၁၅၁
သိန္း ၃၀၀ လ ၉၂၈၇၅၅
သိန္း ၃၀၀ ဌ ၄၇၉၄၉၉

သိန္း ၁၀၀ ကဎ ၃၇၄၂၁၇ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ လ ၇၆၁၇၀၂ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ အ ၄၀၉၆၂၄ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ကဋ ၃၆၆၄၀၀ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ဟ ၂၅၂၇၈၂ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ အ ၈၅၇၁၇၂
သိန္း ၁၀၀ စ ၇၀၇၇၈၂ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ကင ၄၈၉၀၉၈
သိန္း ၁၀၀ သ ၁၇၄၇၃၁
သိန္း ၁၀၀ ကဇ ၂၂၄၃၀၆
သိန္း ၁၀၀ ရ ၉၅၀၂၀၇
သိန္း ၁၀၀ ဘ ၉၈၉၄၀၇ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ကဋ ၃၈၇၂၈၃

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာက်ပ္​ ၃ သိန္းဆုမ်ား

ကဂ ၂၆၆၆၈
လ ၃၄၄၂၄
ရ ၆၉၆၁၀
ပ ၉၇၁၃၄
ဌ ၂၈၉၈၄
ဍ ၈၇၂၁၂
က ၅၇၁၂၈
လ ၉၈၄၆၇
ကဂ ၂၂၃၅၃
က ၂၅၁၀၇

​ေဝ​ေဝဆာဆာပ​ေဒသာက်ပ္​ ၂ သိန္​းဆုမ်ား

ကစ် ၂၃၁၇
ဆ ၂၆၇၂
ဓ ၆၃၁၁
ကဏ ၅၁၈၈
ဇ ၃၇၅၇
မ ၇၁၈၀
ကဍ ၁၃၉၉
ခ ၂၇၈၉
ဘ ၈၆၆၂
ကဆ ၉၇၄၆

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၁ သိန္းဆုမ်ား

ဎ ၈၃၂
ဎ ၃၄၂
ဃ ၂၀၅
ကစ ၉၇၁
စ ၈၆၅
သ ၄၃၆
ဏ ၃၇၄
ကဈ ၄၃၈
င ၁၀၃
ရ ၈၅၅
ကဎ ၁၆၉
ပ ၉၃၁
ဈ ၅၉၀

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား

ကဂ ၄၄
ဆ ၉၂
တ ၉၀
ဍ ၉၄
ဒ ၇၀
စ ၉၅
ကခ ၁၅
ဆ ၉၉
ကဆ ၁၇
စ ၅၇
တ ၉၄
ဋ ၁၄