( ၂၂ ) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း၁ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္တိုက္လို႔ ရပါျပီ

25390

( ၂၂ ) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း၁ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္တိုက္ရန္ က်ပ္ သိန္းတစ္ေသာင္းထီ ဖြင့္ပါျပီ။
သိန္​း ၁၀၀၀၀ဆုႀကီး င ၈၂၀၁၃၆
သိန္း ၅၀၀၀ ကဏ ၅၃၇၁၆၆
သိန္း ၅၀၀၀ က ၇၁၈၁၄၁
သိန္း ၃၀၀၀ တ ၂၂၃၈၆၆ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀၀ င ၇၁၄၉၂၀ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀၀ ခ ၃၀၂၀၁၇
သိန္း ၁၀၀၀ ဂ ၃၂၃၇၉၃ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀၀ ဘ ၁၂၆၁၉၅
သိန္း ၁၀၀၀ ကဒ ၃၀၁၆၁၅
သိန္း ၁၀၀၀ ဇ ၃၇၄၆၆၉ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀၀ ကဈ ၄၄၇၆၁၀ မိုးယံ


ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၃ သိန္းဆုမ်ား
ကတ ၇၂၀၅၈
ကတ ၉၉၁၂၆
ကစ ၉၂၀၀၅
ဍ ၅၃၅၇၆
ဖ ၆၃၃၀၂
ထ ၆၀၇၉၅
ဠ ၇၇၅၀၆
ထ ၄၃၉၁၆
န ၆၃၆၇၉
သ ၁၃၇၆၄
ဂ ၂၁၈၂၆
ဆ ၉၃၆၃၁


​ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၂ သိန္းဆုမ်ား
ဖ ၃၉၂၂
ကဋ ၉၁၀၀
ဗ ၇၂၂၂
ဍ ၅၄၅၈
မ ၃၆၄၅
ဆ ၈၅၆၃
ကဇ ၁၁၆၀
ဏ ၈၆၉၀
တ ၆၁၈၈
ကထ ၆၇၉၄
ကဌ ၇၂၀၈
ဏ ၉၃၄၃


ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၁ သိန္းဆုမ်ား
ကတ ၇၄၄
န ၇၈၁
ကက ၂၇၁
ဓ ၈၄၃
ဎ ၇၇၀
လ ၆၀၀
ကက ၉၃၃
န ၉၃၃
ခ ၃၂၆
ဍ ၂၇၅
စ ၄၀၉
ဖ ၇၀၄
ကစ ၂၁၉
ဃ ၁၈၈


ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၅ေသာင္းဆုမ်ား
ကဌ ၇၃
ဈ ၆၃
ကဌ ၂၆
ဂ ၇၄
ဌ ၂၉
ကက ၇၀
ဂ ၉၂
ကဋ ၂၇
ကဏ ၉၀
ကစ ၄၄
ကဈ ၃၈
ကဆ ၆၉


သိန္း ၅၀၀ ဏ ၁၂၄၀၂၆
သိန္း ၅၀၀ ဠ ၄၃၈၉၅၂ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ဓ ၃၃၈၈၃၇
သိန္း ၅၀၀ ဠ ၅၀၉၈၅၇ လမင္းၾကယ္စင္
သိန္း ၅၀၀ တ ၇၀၄၇၀၀
သိန္း ၅၀၀ ကစ ၅၃၀၉၂၄ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ဝ ၄၇၆၅၃၉
သိန္း ၅၀၀ ဏ ၂၃၂၀၁၅ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ဖ ၂၇၇၄၀၇
သိန္း ၅၀၀ ဍ ၈၅၄၁၇၇ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ကက ၈၄၆၄၅၂ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ဝ ၅၄၇၀၄၂ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ န ၂၉၇၇၁၈


သိန္း ၃၀၀ ကဃ ၅၅၆၉၆၈ မိုးယံ
သိန္ ၃၀၀ ဂ ၈၂၄၅၀၄ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ ကခ ၃၁၂၄၄၃ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ ကဃ ၈၆၅၈၉၃
သိန္း ၃၀၀ ဋ ၁၅၅၄၃၁ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ ကစ ၃၆၈၈၃၃
သိန္း ၃၀၀ ကဏ ၁၂၀၉၂၀ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ ဗ ၅၈၄၂၄၀ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ ဂ ၈၆၇၀၉၁
သိန္း ၃၀၀ ဎ ၃၄၇၆၅၈
သိန္း ၃၀၀ ခ ၈၃၀၃၅၉ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ ကစ ၈၂၂၃၀၅
သိန္း ၃၀၀ ဗ ၈၄၀၁၉၂ မိုးယံ
သိန္း ၃၀၀ ခ ၂၄၉၅၈၁ မိုးယံ


သိန္း ၁၀၀ ဌ ၈၉၄၂၃၈
သိန္း ၁၀၀ အ ၂၈၇၄၀၀ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ဆ ၁၀၃၅၇၆ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ယ ၁၀၃၇၀၂
သိန္း ၁၀၀ မ ၂၄၉၂၃၄ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ဂ ၅၉၁၃၅၄
သိန္း ၁၀၀ ဠ ၆၀၈၇၅၄
သိန္း ၁၀၀ ကတ ၁၈၇၉၂၁
သိန္း ၁၀၀ န ၉၄၈၀၂၇ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ဈ ၄၃၅၃၇၇ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ဖ ၁၈၀၂၄၁ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ဗ ၇၆၄၂၅၅
သိန္း ၁၀၀ သ ၁၉၄၇၅၄ မိုးယံ
သိ္န္း ၁၀၀ ဓ ၂၁၁၅၈၇ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ကစ ၃၀၀၈၆၂ မိုးယံ

ထီဖြင့္ပြဲ မျပီးေသးပါ.. ဆက္လက္တင္ဆက္သြားပါမည္။ ထီအစ အဆံုးတိုက္ႏိုင္ရန္ ရွယ္ထားျကပါေနာ္.. 🙂

Credit ထီေပါက္စဥ္တိုက္ရန္