မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

2122

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

credit: ဇင္ေယာ္နီ