မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

1889

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း..မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း..မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္

ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

Credit: ဇင္ေယာ္နီ