(၃)ျကိမ္ေျမာက္ သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆုျကီး ေပါက္ဂဏန္း

16354

သန္းၾကြယ္သူေ႒းဘယ္သူျဖစ္မလဲ။ ေအာက္ပါပံုမွာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါၿပီ။

သိန္း ၁၅၀၀၀ ကခ ၅၈၅၀၂၄ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀၀ ဎ ၈၃၄၁၄၇ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀၀ ဗ ၆၂၆၂၈၆ မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀၀ သ ၃၅၈၇၉၈
သိန္း ၂၀၀၀ ဓ ၇၀၅၅၈၈ မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀၀ ဌ ၇၁၄၅၈၉
သိန္း ၁၀၀၀ ဈ ၆၉၆၉၇၉
သိန္း ၁၀၀၀ ဒ ၁၁၉၇၈၅
သိန္း ၁၀၀၀ သ ၄၇၉၃၅၃ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀၀ ခ ၇၇၂၄၃၅
သိန္း ၁၀၀၀ ဂ ၇၇၃၀၇၂

သိန္း ၅၀၀ ယ ၂၃၉၃၈၁
သိန္း ၅၀၀ န ၃၅၇၈၆၈
သိန္း ၅၀၀ ဠ ၃၀၂၉၅၁
သိန္း ၅၀၀ ဗ ၁၃၉၈၂၄ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ထ ၇၄၅၉၁၃ မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀ ည ၁၅၆၀၆၁
သိန္း ၅၀၀ ခ ၇၁၅၀၀၄
သိန္း ၅၀၀ ဒ ၉၄၀၄၁၃ မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀ ယ ၂၅၃၃၀၈ မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀ ရ ၂၄၂၂၅၆
သိန္း ၂၀၀ ယ ၂၂၃၅၉၃ မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀ အ ၃၄၈၅၀၁ မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀ ကခ ၈၂၉၂၂၉
သိန္း ၂၀၀ အ ၇၁၀၃၁၂
သိန္း ၂၀၀ စ ၉၈၃၀၂၂ မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀ ဍ ၈၆၁၃၅၀
သိန္း ၂၀၀ ကဃ ၃၃၈၈၈၇
သိန္း ၂၀၀ င ၈၃၅၆၆၃

သိန္း ၁၀၀ ကဃ ၃၂၃၆၂၀ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ မ ၃၂၈၃၄၇ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ည ၃၅၃၇၁၀
သိန္း ၁၀၀ ရ ၁၄၈၁၂၂ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ကဂ ၉၉၇၇၆၆ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ တ ၅၁၆၅၄၃ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ခ ၆၈၄၂၄၉
သိန္း ၁၀၀ လ ၅၆၃၃၄၇ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ဂ ၃၉၃၅၁၀
သိန္း ၁၀၀ မ ၉၁၈၈၆၈ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ည ၈၇၇၂၃၇
သိန္း ၁၀၀ ကဃ ၇၄၁၅၅၅

သိန္း ၅၀ အ ၇၄၆၀၂၁ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ က ၂၅၂၆၂၀
သိန္း ၅၀ ဒ ၉၃၄၅၇၁ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ မ ၉၄၁၀၄၅ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ ဟ ၃၁၂၇၉၆
သိန္း ၅၀ န ၅၅၅၇၅၇ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ သ ၁၅၇၀၉၄
သိန္း ၅၀ ဎ ၆၇၀၄၀၉ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ ဟ ၈၁၂၂၆၄ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ ဒ ၇၁၈၉၃၉ မိုးယံ
သိန္း ၅၀ ပ ၇၃၆၁၂၉ မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀ ယ ၂၅၃၃၀၈ မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀ ရ ၂၄၂၂၅၆
သိန္း ၂၀၀ ယ ၂၂၃၅၉၃ မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀ အ ၃၄၈၅၀၁ မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀ ကခ ၈၂၉၂၂၉
သိန္း ၂၀၀ အ ၇၁၀၃၁၂
သိန္း ၂၀၀ စ ၉၈၃၀၂၂ မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀ ဍ ၈၆၁၃၅၀
သိန္း ၂၀၀ ကဃ ၃၃၈၈၈၇
သိန္း ၂၀၀ င ၈၃၅၆၆၃

သိန္း ၁၀၀ ကဃ ၃၂၃၆၂၀ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ မ ၃၂၈၃၄၇ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ည ၃၅၃၇၁၀
သိန္း ၁၀၀ ရ ၁၄၈၁၂၂ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ကဂ ၉၉၇၇၆၆ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ တ ၅၁၆၅၄၃ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ခ ၆၈၄၂၄၉
သိန္း ၁၀၀ လ ၅၆၃၃၄၇ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ဂ ၃၉၃၅၁၀
သိန္း ၁၀၀ မ ၉၁၈၈၆၈ မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀ ည ၈၇၇၂၃၇
သိန္း ၁၀၀ ကဃ ၇၄၁၅၅၅

သိန္း ၅၀ ဆုမ်ား
အ ၇၄၆၀၂၁ မိုးယံ
က ၂၅၂၆၂၀
ဒ ၉၃၄၅၇၁ မိုးယံ
မ ၉၄၁၀၄၅ မိုးယံ
ဟ ၃၁၂၇၉၆
န ၅၅၅၇၅၇ မိုးယံ
သ ၁၅၇၀၉၄
ဎ ၆၇၀၄၀၉ မိုးယံ
ဟ ၈၁၂၂၆၄ မိုးယံ
ဒ ၇၁၈၉၃၉ မိုးယံ
ပ ၇၃၆၁၂၉ မိုးယံ
ရ ၈၂၉၄၂၀
မ ၂၈၃၄၆၇ မိုးယံ
ဟ ၇၃၆၀၄၁
ည ၂၀၅၀၈၃ မိုးယံ

သိန္​း ၂၀ ဆုမ်ား
မ ၆၅၇၄၇၅
ဋ ၅၃၇၆၆၈
ည ၈၈၂၆၀၉
ဂ ၂၀၈၀၀၀
ဈ ၁၄၂၄၃၀
ထ ၆၉၀၄၄၉ မိုးယံ
ဟ ၈၄၂၉၅၇ မိုးယံ
ဗ ၁၄၂၀၀၃
ဓ ၆၅၉၅၉၃
ကက ၅၄၂၃၉၁ မိုးယံ
ဍ ၉၆၂၀၇၀ မိုးယံ
ခ ၄၇၁၉၄၃ မိုးယံ
တ ၆၉၁၉၅၁
ဘ ၄၀၃၇၃၀ မိုးယံ
ထ ၂၉၂၀၁၄ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဆုမ်ား
ထ ၇၂၉၈၀၇
ဟ ၂၇၁၈၇၀
ယ ၆၆၄၉၇၇
ဋ ၄၁၇၂၂၀
ဆ ၇၀၅၉၀၄ မိုးယံ
ဒ ၅၈၂၇၀၇ မိုးယံ
င ၄၀၂၀၀၃ မိုးယံ
သ ၇၉၈၉၃၁
သ ၂၉၃၁၀၃
မ ၅၀၆၇၀၇ မိုးယံ
ရ ၁၇၉၅၇၀
ဒ ၆၀၅၂၁၆ မိုးယံ
အ ၇၆၈၅၂၁
ဍ ၈၅၇၃၀၃
ဓ ၆၄၅၄၂၄ မိုးယံ
ဂ ၆၀၀၃၄၄ မိုးယံ
ဖ ၂၄၃၀၄၃ မိုးယံ
၅ သိန္း ဆု မ်ား
ဇ ၂၇၃၈၁၅
ထ ၆၀၇၀၃၃
တ ၅၁၉၉၈၂ မိုးယံ
ဝ ၅၉၇၉၈၃ မိုးယံ
ကဂ ၆၁၇၅၃၆
အ ၈၉၂၇၃၈
တ ၇၄၆၁၉၄ မိုးယံ
ရ ၁၈၃၁၅၂ မိုးယံ
စ ၇၉၃၃၅၅
ခ ၃၂၉၇၇၈
ဃ ၄၈၈၄၁၅
ဍ ၁၁၂၀၂၀
ဋ ၉၂၅၉၉၇ မိုးယံ
က ၂၃၃၇၅၅
သ ၇၈၀၈၅၈
ကက ၄၁၇၅၄၉
ဟ ၆၂၃၁၄၄

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၃ သိန္းဆုမ်ား
န ၁၃၅၂၁
မ ၉၂၀၇၀
အ ၁၂၀၉၇
ယ ၄၅၉၄၈
ဏ ၄၆၄၂၃
ဇ ၈၉၈၁၇
တ ၆၇၂၇၈
င ၅၅၆၈၉
ည ၅၀၉၄၉
ခ ၆၂၅၈၂
ဎ ၅၆၂၄၄
ဟ ၄၆၁၀၉
န ၅၆၀၂၃
ဠ ၄၃၇၄၅
ကဃ ၂၅၂၈၇

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၂ သိန္းဆုမ်ား
ကဃ ၉၅၁၆
ဗ ၇၇၀၇
ဂ ၉၂၁၃
မ ၇၂၅၈
င ၉၈၇၃
င ၄၂၈၁
ကက ၁၆၂၁
ဂ ၇၅၃၁
ဆ ၂၁၂၅
ကဃ ၃၁၂၇
မ ၉၃၃၄
ထ ၆၄၂၂
ဏ ၅၃၂၇
ဃ ၆၀၇၅
ဟ ၈၁၅၆

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၁ သိန္းဆုမ်ား
ရ ၂၀၆
ကခ ၃၇၃
အ ၄၀၇
တ ၅၈၀
ထ ၇၂၃
ပ ၈၉၇
ဇ ၄၆၅
ကဃ ၇၉၄
ဈ ၈၃၂
ဆ ၁၂၀
ထ ၈၈၉
ကဂ ၉၆၆
ဌ ၄၆၄
န ၃၇၅
င ၉၄၇
ထ ၅၃၄
ထ ၄၆၇

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား
ည ၅၆ ဎ ၁၄ ဘ ၇၆ ဆ ၄၆ ဠ ၅၈
ကက ၅၅ ဠ ၄၀ က ၉၄ ဝ ၈၂ အ ၅၁
အ ၅၄ သ ၆၀ စ ၉၁ ဏ ၅၁ ကခ ၇၄
ကခ ၄၃ အ ၉၂ ခ ၅၇ ဆ ၅၀ တ ၆၁

(၃)ျကိမ္ေျမာက္က်ပ္၁၀၀၀တန္ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင္ပြင့္မွ က်ပ္သိန္းတေသာင္းခြဲဆုျကီးနံပါတ္ ကေတာ့ ကခ ၅၈၅၀၂၄ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးကံေကာင္းႏိုင္ျကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

ထီဖြင့္ပြဲ မၿပီးေသးပါ က်န္ရွိေနေသာ ေပါက္ဂဏန္းမ်ားကို ဒီပို႔ထဲမွာပဲ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။အမ်ိဳးေတြ သိန္းဆုႀကီးေတြကံထူးနိင္ၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။

ေပါက္ဂဏန္းမ်ား အျပည့္အစံု တိုက္လို႔ရေအာင္ ဒီ post ေလးကို ရွယ္ထားလိုက္ေနာ္.. ေနာက္မွာ ေအးေဆးျပန္တိုက္ျကည့္လို႔ရတာေပါ့.. ပရိသတ္မ်ား အားလံုး ကံေကာင္းျကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။