ရန္ကုန္တြင္ အလွည့္က်မီးျဖတ္ျခင္း တစ္ေန႔လွ်င္ ၂ ႀကိမ္မွ ၃ ႀကိမ္ထိရွိႏုိင္ –

330

၁။ အပူခ်ိန္ပိုမိုျမင္.တက္ခဲ.ေသာ ယခုနွစ္ေႏြရာသီကာလတြင္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၏ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မွုုေလ်ာ.နည္းေနစဥ္အတြြင္း ဓာတ္အားစနစ္ တည္ျငိမ္မွုရွိေစရန္အတြြက္ မိုးမရြြာသြန္းမွီ အခ်ိန္ကာလအထိ၀န္အားေလ်ာ.ထိန္းညွိျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြြက္သြြားရမည့္ အ ေျခအ ေနကို အမ်ားျပည္သူထံသို ့ အသိေပးေျကညာထားခဲ.ျပိးျဖစ္ပါသည္။

၂။ ယခုရက္ပိုင္းအတြြင္း (၁.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန.မွစ၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကိးအတြြင္း၌ မိုးစတင္ရြြာသြြန္းခဲ.ေသာ္လည္း ေ၇အားလ်ွပ္စစ္စက္ရံုမ်ားတည္၇ွိ၇ာ ျမန္မာနိုင္ငံ အထက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြြင္ မိုးရြြာသြြန္းမွု မ၇ွိေသးသျဖင့္ ေ၇အားလ်ွပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ဆည္တမံ မ်ားတြြင္ ေရမ်ားေလ်ာ့နည္းေနဆဲ ျဖစ္ပ ါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအထက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြြင္ မိုးရြြာသြြန္းသည့္ အခ်ိန္ကာလအထိ ဓာတ္အားစနစ္တညိျငိမ္မွု ၇ွိေစ၇န္အတြြက္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ စက္ရံုမ်ား၏ လ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မွု ကို ေခ်ြြတာ ထိန္းညွိေပးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ထို ့ေျကာင့္ ၇န္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြြင္းရွိ ျမို.နယ္မ်ား၌ ယခုကာလအတြြင္း ေန့့ရက္ ၊ နာရိစဥ္အလိုက္ အလွည့္ က် ၀န္အားေလ်ာ့ခ် ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြြက္သြြားရပါမည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြြင္း၇ွိျမို.နယ္မ်ားတြြင္ ေန႔၇က္၊ နာရီစဥ္အလိုက္ အလ်ည့္က် ၀န္အားေလ်ာ့ခ်ရာတြြင္-
(က) အမ်ားျပည္သူ မီးသံုးသူရပ္ကြြက္ေနရာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူအုပ္စု (A,B,C,D) အုပ္စု (၄) အုပ္စုခြဲြကာ ၀န္အားေလ်ာ.ခ်မွု (၁) ျကိမ္လ်ွင္ ျကာျမင္.ခ်ိန္ (၂) နာရိခန္႔ ျကာျမင္.့ပါမည္။ အုပ္စုအလိုက္ ၀န္အားေလ်ာ့ခ်ရမည့္ အျကိမ္ေရသည္ ေန႔ ရက္အလိုက္ (၁)ရက္လ်ွင္ အမ်ားဆံုး (၃)ျကိမ္ မွ အနည္းဆံုး (၂) ျကိမ္ အထိ ၇ွိနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) စက္မွုဇုန္ေနရာမ်ားအား ဇုန္အုပ္စု (Z) အုပ္စုအျဖစ္ ေန႔စဥ္ ည
ေန (၄) နာရီ မွ ည (၁၀)နာရီ အခ်ိန္အထိ ၀န္အားေလ်ာ့ခ်ပါမည္။

၄။ ပင္မဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအျပစ္ျဖစ္၍ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ျခင္း
ႏွင့္ ဓာတ္အားထုတ္စက္မ်ား ခ်ိုုဳ႔ ယြြင္းသျဖင့္ ဓာတ္အားသံုးစ ြဲမွဳ
ေလ်ာ့ခ်ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပါ္္ ္ပါကအခ်ိန္ႏွင္.တစ္ေျပးညီ အသိေပး
တင ္ျပ ေပးသ ြားမည ္ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး အတြြင္း၇ွိ ျမိဳ.နယ္မ်ား၏ ေန႔ရက္ ၊နာ၇ီစဥ္ အလိုက္ ၀န္အားေလ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ မီးသံုးသူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ အတြြက္ သက္ဆီုင္ရာျမိဳ.႔နယ္ လ်ွပ္စစ္ရံုးမ်ား၏ (Facebook Page) စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြြင္ အသိေပးတင္ျပေပးထားမည္ ျဖစ္ပါေျကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႔နယ္ လ်ွပ္စစ္ရံုးမ်ား၏ (Facebook Page Link) မ်ားကို ေအာက္တြြင္ေဖာ္ျပ ေပးထားပါေျကာင္း အမ်ားျပည္သူထံသို. ေလးစားစြြာ အသိေပးပန္ျကားအပ္ပါသည္။

အေရွ့ပိုင္းခရိုင္
ေရႊေပါကၠံျမိဳ႕နယ္ – https://www.facebook.com/yesc.s.kan
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္ – https://www.facebook.com/yesc.mingalartaungnyunt
သာေကတျမိဳ႕နယ္ – https://www.facebook.com/yescthaketa.thaketa
ဒဂုံျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ျမိဳ႕နယ္ – https://www.facebook.com/yesc.northdagon.7
ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ – https://www.facebook.com/yesc.noakkala
ဒဂံုေတာင္ျမိဳ႔နယ္-https://www.facebook.com/yesc.southerndagon
သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ.နယ္https://www.facebook.com/search/top/?q=yesc%20thingangyun&epa=SEARCH_BOX
ေဒါပံုျမိဳ.နယ္- https://www.facebook.com/dawbon.yesc
ရန္ကင္းျမိဳ.နယ္- https://www.facebook.com/YankinYesc/
တာေမြျမိဳ႕နယ္ – https://www.facebook.com/YESC-Tarmwe-540771609437129/
ဒဂုံျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ျမိဳ႕နယ္ – https://www.facebook.com/profile.php?id=100011312058454
ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္ – https://www.facebook.com/yesc.botahtaung.7
ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမို.ဳနယ္-https://www.facebook.com/profile.php?id=100021752796311
ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ.နယ္ – https://www.facebook.com/yesc.southokkalapa.9

အေနာက္ပိုင္းခရိုင္
ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္- https://www.facebook.com/kamaryut.yesc.3
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ – https://www.facebook.com/YESC-Sanchaung-236583720458290/
အလံုျမိဳ.ြနယ္ -https://www.facebook.com/yescahlone/
လွိဳင္ျမိဳ ႔နယ္-https://www.facebook.com/Hlaing-YESC-661279647357283/
မရမ္းကုန္းျမိဳ ႔နယ္-https://www.facebook.com/mayangone.yesc
ေက်ာက္တံတားျမိဳ ႔နယ္- https://www.facebook.com/YESC-Kyauktada-151469165490962/
ပန္းဘဲတန္းျမိဳ ႔နယ္- https://www.facebook.com/pabedan.yesc
ဗဟန္းျမိဳ.နယ္ -https://www.facebook.com/%E1%80%97%E1%80%9F%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8-YESC-859316094222751/
လသာျမိဳ ႔နယ္ -https://www.facebook.com/yesc.latha
လမ္းမေတာ္ျမိဳ ႔နယ္ -https://www.facebook.com/YESC-Lanmadaw-1020241828064543/
ျကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ ႔နယ္-https://www.facebook.com/yesc.kyeemyindyne
ဆိပ္ကမ္းျမိဳ ႔နယ္ -https://www.facebook.com/profile.php?id=100012071081294
ဒဂံုျမိဳ ႔နယ္ – https://www.facebook.com/Aung232335/
ေအးရြာ – https://www.facebook.com/yesc.ayewyar/

ေတာင္ပိုင္းခရိုင္
သန္လ်င္ျမိဳ ႔နယ္- https://www.facebook.com/yesc.thanlyin
သံုးခြ ျမိဳ ႔နယ္ – https://www.facebook.com/yesc.thongwa.7
တြံေတး ျမိဳ ႕နယ္- https://www.facebook.com/profile.php?id=100012028420078
ေကာ့မွဴး ျမိဳ ႔နယ္-https://www.facebook.com/YESC-Kawhmu-834950113283328/
တံတားျမိဳ ႔နယ္ -https://www.facebook.com/yesc.tadar
ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ ႔နယ္- https://www.facebook.com/YESCKungyangon/
ဆိပ္ျကီးခေနာင္တို ျမိဳ ႕နယ္-https://www.facebook.com/YESC-Seik-Kyi-Khanaungto-1518707758144603/
က်ိဳက္ေထာ္ ျမိဳ ႔နယ္ -https://www.facebook.com/YESC-Kyaik-Htaw-1623517571304968/
ဒလျမိဳ ႔နယ္ -https://www.facebook.com/%E1%80%92%E1%80%9C%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%B9-%E1%80%9C%E1%80%BA%E1%80%BD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%82%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8-yesc-1722482104657018/
ခရမ္းျမိဳ႕နယ္https://www.facebook.com/YESC-Khayan-286588791784214/
လက္ခုပ္ကုန္း- https://www.facebook.com/yesc.letkokkone

ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္
ေထာက္ျကန္႔ျမို႕နယ္ – https://www.facebook.com/yesc.htaukkyant
အင္းစိန္ျမိဳ ႔နယ္-https://www.facebook.com/yesc.insein
မဂၤလာဒံုျမိဳ ႔နယ္ -https://www.facebook.com/YESC-Mingalardon-105681943405530/
တိုက္ျကီးျမိဳ႕နယ္-https://www.facebook.com/YESC-Taikkyi-386448388438220/
လွိဳင္သာယာျမိဳ ႔နယ္- https://www.facebook.com/yeschlaingtharyar/
ေရႊလင္ပန္း ျမိဳ ႔နယ္- https://www.facebook.com/yesc.shwelinpan
ထန္းတစ္ပင္ ျမိဳ ႔နယ္-https://www.facebook.com/yesc.htantabin.7
ေမွာ္ဘီ ျမိဳ ႔နယ္ – https://www.facebook.com/hmawbi.yesc.1
ေရႊျပည္သာ ျမိဳ ႔နယ္- https://www.facebook.com/Shwepyithar-YESC-2189727937761455/
ဒါးပိန္ ျမိဳ ႔နယ္ – https://www.facebook.com/yesc.derpain
ဥကၠံ ျမိဳ ႔- https://www.facebook.com/YESC-Oakkan-1075635062616612/

Credit – YESC