ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ားကို ေက်ာင္းလခအျဖစ္ လက္ခံသည့္ အိႏိၵယေက်ာင္း

299

အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဂူ၀ါဟာတီၿမိဳ႕ႀကီးရွိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ားကို ေက်ာင္းလခအျဖစ္ လက္ခံသျဖင့္ နာမည္ႀကီးလာသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္အမိႈက္ျပႆနာကို ကေလးေလးမ်ား နားလည္လာေစရန္အလို႔ငွာ ယင္းက ထိုသို႔လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ေအာက္ဆံုးလႊာရွိ ကေလးမ်ားပညာသင္ခြင့္ရေစရန္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္းထိုကေလးမ်ားအား သင္ေပးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ယင္းေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေက်ာင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ပလတ္စတစ္အမိႈက္ ၁၀ ခုမွ အခု ၂၀ အထိ ေက်ာင္းသို႔ ယူလာရသည္။ ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕မပစ္ပါဟု ၄င္းတို႔က ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ကတိေပးထားသည္။

Credit-ျပည္ျမန္မာ