ေမလ ၈ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ တပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

1659

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ေမလ ၈ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ