ဆရာမင္းသိမ္းခိုင္၏ ၂၀၁၉ ေမလ (၁၆)ရက္မွ ၊ ေမလ(၂၃)ရက္အတြင္း ၁ ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

1391

ဆရာခိုင္၏
.
၂၀၁၉ ေမလ (၁၆)ရက္မွ ၊ ေမလ(၂၃)ရက္အတြင္း
.
ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္

(၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

.အကၽြႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။
.
မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ
.

မင္းသိမ္းခိုင္ (ေရႊရမ္းထူးလင္း)
.
လြန္စြာပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေႏြရာသီ၏ လြမ္းေမာဖြယ္ရာေကာင္းလွေသာ ေမလ၏ေန႔ရက္မ်ား