ဆရာဇင္ေယာ္နီ၏ တစ္ပတ္စာ ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ မေနာမေယေဟာစာတမ္း

1874

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္

ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ