အိမ္တိုင္း လ ွ်ပ္စစ္မီး ရႏိုင္ရန္အတြက္ Solar Farm ေတြကို ဧက (၈၀၀) တည္ေဆာက္

765

အခုလုိ ေနေရာင္မျပတ္လပ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသေတြမွာ Solar Farm ေတြ တည္ေဆာက္ေန

ဧက (၈၀၀) ကို ဆိုလာျဖန္႔ခင္းၿပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ပုဂၢလိကက႑နဲ႔ တဲြဖက္ၿပီး ႀကိဳးစားေနတဲ့ မေကြး

Credit – မင္းဘူး ေနေရာင္သုံးလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး
Photos – ေက်ာ္ျမင့္ေအာင္