ဆရာဇင္ေယာ္နီ၏ တပတ္စာ ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္အတြက္ မေနာမေယေေဟာစာတမ္း

2040

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္

ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

Credit: ဇင္ေယာ္နီ