စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ေဟာစာတမ္း

1012

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း…စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ