သားက ဖေအႏွင့္ ညီမျဖစ္သူအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရသည္အထိ ျပဳမူခဲ့

193

29.6.2020 10:43 PM ညပိုင္း တံတားႀကီးေပၚရွိေနစဥ္တြင္ အေရးေပၚဖုန္းဝင္လာပါသျဖင့္ ျပည္သာယာ(တ)ရပ္ကြက္(6)လမ္းသို႔အေရးေပၚထြက္ခြာခဲ့ရပါသည္။

သားက ဖေအႏွင့္ ညီမျဖစ္သူအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရသည္အထိ ျပဳမူခဲ့ပါသျဖင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ကူညီေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။အမုန္းတရားေတြ ေျပပါေစေတာ့ မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥေတြမို႔ ေျပာဖို႔ေတာင္ အားမရွိေတာ့ေပနားမခ်မ္းသာ စရာေတြမို႔ သတင္းစကားတစ္ခု အျဖစ္သာ မွတ္ယူေစလိုပါသည္။

စိတ္က်န္းမာေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
Hein Si Thu